నవతరంగం

వృత్తిపట్ల ఇష్టం కలిగి వుండాలి

విజయపరంపరలను సాధించేవారు తమ వృత్తికి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యతను కుటుంబానికి ఇవ్వరు. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతుంది. ... ఇంకా చదవండి

వృత్తిపట్ల ఇష్టం కలిగి వుండాలి

విజయపరంపరలను సాధించేవారు తమ వృత్తికి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యతను కుటుంబానికి ఇవ్వరు. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతుంది. ... ఇంకా చదవండి

వ్యక్తిత్వ లోపాలను సమర్ధించుకోకూడదు

మిగిలిన జీవరాశుల కంటే మానవు లకు బాల్యదశ ఎక్కువ.పరిణితి చెంది స్వతం త్రంగా వ్యవహరించటానికి చాలా కాలం పడ్తుంది.ఈ దశలో అనేక పరస్పర విరుద్ధ మయిన అంశాలు ఆలోచనలను ప్రభావితం చేస్తాయి. ... ఇంకా చదవండి

తెలివిగల జాలరి

సముద్రం ఒడ్డున నివసిస్తున్న ఒక జాలరి చేపలు పట్టడానికి సముద్రంలోకి వెళ్ళాడు. చేపలకోసం నీటిలోకి వల విసిరాడు. కాసేపటి తర్వాత వల పైకి లాగి చూడగా అందులో రెండూ మూడు చిన్న చేపలతో పాటు ఒక సీసా కనిపించింది... ఇంకా చదవండి

జిల్లా వార్తలు

సైద్దాంతిక మాస పత్రిక

ఇతర సంచికలు